Organizace povodňové ochrany

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Organizace povodňové ochrany

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány, které ve své územní působnosti plně odpovídají za organizaci povodňové služby, řídí, koordinují a kontrolují činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Řízení ochrany před povodněmi řeší ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. O vodách (vodní zákon).

MČ vykonávají v přenesené působnosti řízení, dozor a koordinaci ochrany před povodněmi na svém územním obvodu dle čl. 34, odst. 2 písm. d) Statutu města Brna, jako povodňové orgány obcí dle § 78 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.

Ochranu před povodněmi zabezpečují tyto povodňové orgány:

mimo povodeň

Úřad městské části Brno-Bohunice

Magistrát města Brna (ORP)

Krajský úřad Jihomoravského kraje,

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra

v době povodně

Povodňová komise MČ Brno-Bohunice (dbf) (povodňový orgán).

Povodňová komise ORP Brno (dbf) (nadřízený povodňový orgán).

Povodňová komise Jihomoravského kraje (dbf) - nadřízený povodňový orgán).

Ústřední povodňová komise České republiky.

Ostatními účastníky povodňové ochrany ve správním území MČ Brno-Bohunice jsou kromě povodňových orgánů všech stupňů především:

správce povodí – Povodí Moravy, s.p.

správci drobných vodních toků (Povodí Moravy, s.p., Statutární město Brno),

vlastníci (uživatelé) nebo správci objektů na vodních tocích tocích (Povodí Moravy, s.p., Statutární město Brno, Lesy města Brna, a.s.),

správce vodohospodářské infrastruktury - vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu: Brněnské vodovody a kanalizace (BVK),

vlastníci (uživatelé) a správci nemovitostí v ohroženém území,

Dopravní podnik města Brna (DPMB),

významné firmy zajišťující výpomoc při povodni: ZEMAKO, s.r.o. SAKO Brno, a.s.,

ČHMÚ – regionální předpovědní služba, centrální předpovědní pracoviště,

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje a jednotky sborů dobrovolných hasičů,

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje,

složky Policie ČR a Městská policie města Brna,

vybrané útvary Ministerstva obrany ČR a Armády ČR,

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje,

organizace pověřená činností technickobezpečnostním dohledem nad vodními díly: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

další subjekty, které mohou pomoci, např. dopravními prostředky, těžkou mechanizací atd.

 

Úkoly povodňových komisí obcí a měst, uvedené v platných předpisech, plní na území města Brna povodňové komise městských částí. Povodňová komise ORP Brno (dbf) přebírá řízení v době, kdy povodeň přesáhne území jedné městské části, nebo postižená městská část není schopna svými prostředky úkoly plnit.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle krizového zákona 240/2000 Sb., přejímají řízení ochrany před povodněmi orgány krizového řízení. V případech, kdy je v době povodní vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, se povodňové komise stávají součástí krizového štábu kraje.

Kontaktní údaje povodňových komisí a důležitých organizací jsou v samostatné kapitole.


Organizační část > Organizace povodňové ochrany

   | tisk | nahoru |

stránka c_org_povodnove_ochrany.htm aktualizována: 19.07.2022, publikována: 28.07.2022