Činnost členů PK

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Činnost členů PK

Předseda povodňové komise

rozhoduje o svolání povodňové komise (PK),

řídí činnost PK,

organizuje a koordinuje činnosti povodňové komise,

na základě zjištěných informací o povodňové situaci vydává rozhodnutí k řešení protipovodňových opatření, vyhlašuje a odvolává jednotlivé stupně povodňové aktivity,

informuje pravidelně nadřízenou povodňovou komisi ORP Brno (dbf), o vývoji povodňové situace a o provedených opatřeních k ochraně před povodněmi a zmírnění povodňových škod,

může učinit neodkladná opatření, hrozí-li nebezpečí z prodlení, tato opatření předkládá dodatečně ke schválení,

v případě potřeby vydá příkaz k hromadné evakuaci obyvatel, zajistí náhradní ubytování osob postižených povodní,

organizuje informování a varování obyvatelstva v ohrožených částech katastrů městské části (prostřednictvím sirén, telefonicky, SMS, rozhlas, osobní sdělení),

rozhoduje o nasazení sil a prostředků,

schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky,

pověřuje jednotlivé členy komise k provedení konkrétních úkolů, příp. je zmocňuje v jednotlivých případech jednat jménem komise

v případě nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda povodňové komise.

 

Dále plní povinnosti ze zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

osobně jednou za rok řídí nácvik činnosti PK a provádí prověrky připravenosti PK,

zodpovídá za aktualizaci Povodňového plánu,

schvaluje a předává Zprávu o povodni (§ 76 zákona 254/2001 Sb.),

organizuje povodňové prohlídky (§ 72 zákona 254/2001 Sb.).

 

Místopředseda povodňové komise

Místopředseda povodňové komise v nepřítomnosti předsedy komise má stejné povinnosti a pravomoci jako předseda povodňové komise.

Plní tyto úkoly:

zastupuje předsedu povodňové komise v době jeho nepřítomnosti,

zabezpečuje vazby na PK ORP Brno (dbf),

plní další úkoly podle pokynu předsedy PK.

 

Tajemník povodňové komise

není-li stanoven, přejímá jeho činnost určený člen PK,

připravuje návrh plánu práce a jednání PK,

v období povodně vede povodňovou knihu,

soustřeďuje veškeré zprávy o vývoji povodňové situace, úkoly a návrhy k řešení konkrétních protipovodňových opatření,

zajišťuje vazby na předpovědní službu,

odpovídá za zabezpečení dokumentačních prací,

plní další úkoly dle pokynů předsedy PK.

 

Činnost ostatních členů povodňové komise

provádějí hlásnou a hlídkovou službu.

předkládají návrhy na opatření a průběžně informuje předsedu a místopředsedu PK,

vedou přehled o osobách, technice a prostředcích na území MČ, řídí nasazení techniky města a firem,

ve spolupráci s Územním odborem HZS navrhují nasazení smluvních subjektů IZS při povodni,

navrhují vyžádání sil a prostředků v případě vyčerpání vlastních možností od vyššího stupně (cestou ORP u KOPIS),

podílí se dle pokynů předsedy komise na evakuaci obyvatel,

ve spolupráci s KSÚS vyhodnocují dopravní situaci a průjezdnost v zasaženém území – navrhují trasy příjezdu a přesunu po komunikacích pro záchranné síly a prostředky, navrhují evakuační trasy,

spolupracují s Krajskou hygienickou správou, Krajskou veterinární správou, podnikem vodáren,

organizují odchyt ohrožených zvířat a jejich převoz do útulku,

organizují likvidaci uhynulých zvířat,

provádí informování ostatních majitelů a správců elektro, plyno a telekomunikační sítě na území MČ,

s Policií ČR koordinují zajištění veřejného pořádku,

při pohybu v terénu zároveň provádí hlídkovou službu,

plní další úkoly uložené předsedou PK.

 

Povinnosti všech členů povodňové komise městské části:

seznámit se s obsahem povodňového plánu,

sledovat aktualizace povodňového plánu,

hlásit změny v osobních údajích tajemníkovi povodňové komise,

neprodleně po obdržení zprávy o vzniku nebo vyhlášení SPA formou SMS rozesílanou tajemníkem PK odpovědět na tuto zprávu,

oznámit předpokládané omezení dosažitelnosti pro potřeby povodňové komise předsedovi povodňové komise.

 


Organizační část > Činnost členů PK

   | tisk | nahoru |

stránka c_pk_cinnost_clenu.htm aktualizována: 16.01.2021, publikována: 26.05.2023