5. Stanovení směrodatných limitů SPA podle vodních stavů v hlásných profilech

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Metodické pokyny > Metodický pokyn MŽP č.9/2011 >

5. Stanovení směrodatných limitů SPA podle vodních stavů v hlásných profilech

SPA vyhlašují povodňové orgány většinou na základě dosažení směrodatných limitů, vyjádřených vodními stavy v hlásném profilu nebo výjimečně průtoky. Tyto směrodatné limity platí pro určitý úsek vodního toku (povodňový úsek), ke kterému je hlásný profil přiřazen. Směrodatné limity vodních stavů pro vyhlašování SPA jsou stanoveny povodňovými orgány a jsou obsažené v povodňových plánech.

Pro hlásné profily kategorie A stanovuje směrodatné limity pro SPA Ministerstvo životního prostředí. Návrh předkládá místně příslušný krajský úřad po projednání se správcem povodí, regionálním pracovištěm ČHMÚ, s dotčenými ORP v povodňovém úseku a s obcí, na jejímž území se hlásný profil nachází, a popřípadě dalšími dotčenými kraji v povodňovém úseku. Hlásné profily kategorie a a k nim příslušné směrodatné limity pro SPA jsou uvedeny v Povodňovém plánu ČR a zapracovány do povodňového plánu příslušného kraje a do povodňových plánů nižších stupňů.

Pro hlásné profily kategorie B stanovuje směrodatné limity SPA povodňový orgán kraje po projednání se správcem povodí, případně se správcem toku (pokud se liší od správce povodí), s regionálním pracovištěm ČHMÚ, s dotčenými ORP v povodňovém úseku a s obcí, na jejímž území se hlásný profil nachází. Hlásné profily kategorie B a k nim příslušné směrodatné limity pro SPA jsou uvedeny v povodňovém plánu kraje a zapracovány do Povodňového plánu ČR a do povodňových plánů nižších stupňů.

Povodňové orgány, které stanoví směrodatné limity pro SPA v hlásných profilech kategorie a nebo B, provedou příslušnou úpravu směrodatných limitů ve svém povodňovém plánu a informují o stanovení nových limitů povodňové orgány nižších stupňů, aby je mohly zapracovat do povodňových plánů příslušných územních celků. Zároveň stanovení směrodatných limitů písemně oznámí ČHMÚ, který tyto limity zapracuje do evidenčních listů hlásných profilů a umístí na POVIS. V případě vzniku nesrovnalostí mezi směrodatnými limity pro některý hlásný profil, je pro hlásný profil kategorie a rozhodující údaj uvedený v Povodňovém plánu ČR a pro hlásný profil kategorie B údaj uvedený v povodňovém plánu místně příslušného kraje. Důsledným provázáním evidenčních listů hlásných profilů s digitálními povodňovými plány v POVIS bude možným nesrovnalostem zamezeno.

Pro hlásné profily kategorie C stanovuje směrodatné limity pro SPA povodňový orgán obce nebo vlastník ohrožené nemovitosti podle své vlastní potřeby. Výsledné hodnoty zařadí do svého povodňového plánu a oznámí je povodňovému orgánu ORP a správci toku.

Pokud jsou do LVS zařazeny některé profily kategorie a nebo B, kterým provozovatel LVS přiřadí pro své lokální potřeby jiné směrodatné limity SPA, než jsou v Povodňovém plánu ČR nebo v povodňových plánech krajů, pak tyto profily musí být deklarovány v jeho povodňovém plánu jako profily kategorie C. V povodňových plánech vyšších stupňů a ve webové presentaci HPPS se lokální směrodatné limity neuvádějí a aktuální stavy jsou srovnávány vždy s celostátně platnými směrodatnými limity (kategorie a nebo B).

Doporučený postup pro stanovení směrodatných limitů pro SPA v hlásných profilech na vodních tocích je uveden v Odborných pokynech pro hlásnou povodňovou službu. Správné stanovení závisí do značné míry na podkladech, které jsou k dispozici, a na zkušenostech pracovníků z minulých povodní. Směrodatné limity by měly být nastaveny s rozlišovací úrovní 5 cm na vodočetné lati. Pouze ve výjimečných případech (např. na odtoku z vodních děl) jsou směrodatné limity pro SPA vyjádřeny přímo v průtocích.

Po každé významné povodni se doporučuje posoudit, zda zaznamenané překročení směrodatných limitů SPA odpovídalo charakteru situace v povodňovém úseku, a případně směrodatné limity upravit. Pro přezkoumání bude možno také využít výsledky hodnocení a mapování povodňového rizika, provedené v rámci implementace Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.


Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Metodické pokyny > Metodický pokyn MŽP č.9/2011 > 5. Stanovení směrodatných limitů SPA podle vodních stavů v hlásných profilech

   | tisk | nahoru |

stránka MZP_2011-09_5.htm aktualizována: 07.10.2021, publikována: 22.09.2023