Povodňová komise

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Povodňová komise

Mimo období povodně je povodňovým orgánem úřad MČ Brno-Kníničky.

Po dobu povodní je povodňovým orgánem povodňová komise MČ Brno-Kníničky (dbf).

Stanoviště povodňové komise: úřad MČ Brno-Kníničky, Nová 11, 635 00 Brno.

Předsedou povodňové komise MČ Brno-Kníničky je starosta MČ. Povodňovou komisi MČ svolává předseda (místopředseda) PK zpravidla před vyhlášením 2. SPA ve správním obvodu.

 

hmtoggle_arrow1MČ Brno-Kníničky

 

 

O zapojení ostatních účastníků ochrany před povodněmi rozhoduje předseda PK v závislosti na charakteru a vývoji povodňové situace. Orgány státní správy a jiné orgány jsou povinny povodňovým orgánům pomáhat při zajišťování ochrany před povodněmi.

V době povodně přijímá povodňová komise opatření a vydává příkazy na ochranu před povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec platných povodňových plánů s tím, že v takovém případě musí neprodleně uvědomit dotčené osoby. Tyto příkazy nejsou rozhodnutími podle správního řádu, to znamená, že není proti nim opravného prostředku.

Povodňová komise městské části Brno-Kníničky řídí, koordinuje a kontroluje ochranu před povodněmi v době povodně.

Za tím účelem:

přebírá informace o povodňové situaci od povodňové komise MČ Brno-Bystrc (dbf), Veverská Bítýška (dbf), Rozdrojovice (dbf), Jinačovice (dbf),

předává informace o vývoji povodňové situace povodňové komisi MČ Brno-Bystrc (dbf), MČ Brno-Komín (dbf)

ve spolupráci s povodňovou komisí ORP Brno (dbf) vyhlašuje a odvolává (většinou na návrh ČHMÚ nebo správce toku) 2. a 3. stupně povodňové aktivity na území MČ

posuzuje vliv zabezpečovacích prací na vodních tocích a vodohospodářských dílech na odtokový režim a koordinuje jejich provádění

vede záznamy v povodňové knize (příloha povodňového plánu)

koordinuje provádění záchranných a zabezpečovacích prací

vyžaduje přes PK ORP Brno pomoc jednotek HZS, armády, Policie ČR, Městské policie atd., dále samostatně pomoc orgánů a organizací, fyzických i právnických osob,

dokladuje majetkovou újmu vzniklou v důsledku činnosti nebo opatření uložených v době povodně povodňovou komisí.
 

Další informace: Kontaktní údaje povodňových komisí


Organizační část > Povodňová komise

   | tisk | nahoru |

stránka c_pk.htm aktualizována: 21.11.2019, publikována: 30.09.2022