GDPR

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní >

GDPR

INFORMACE PRO UŽIVATELE

Povodňový plán MČ Brno-Kníničky

(informace je uveřejňována pro plnění povinnosti stanovené v článcích 12 až 14 nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/es (dále jen „GDPR“)).

Tuto informaci mohou doplňovat a upřesňovat bližší informace zveřejněné nebo poskytnuté ke specifickým zpracováním.

 

Základní identifikační a kontaktní údaje správce:

MČ Brno-Kníničky

Nová 92/11, 63500

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Petr Matouš (gdpr@brno-kninicky.cz)

 

Správce zpracovává osobní údaje, kterými jsou:

Pro adresář povodňového plánu: jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt/místo podnikání, přechodný pobyt, telefon veřejný (zpravidla veřejně známý údaj v rámci příslušného úřadu či instituce), telefon neveřejný (zpravidla soukromý či služební mobilní telefon) a e-mailová adresa.

Jméno, příjmení a pracovní telefon jsou údaje, které jsou veřejně dostupné. Účelem je umožnit občanům kontakt na členy povodňové komise s cílem umožnit komunikaci v případě povodňového ohrožení.

Pro evidované ohrožené objekty: Jméno, Příjmení a telefonní kontakt na pověřenou osobu nebo vlastníka

Pro evidovaná vodní díla a nádrže: Jméno, Příjmení a telefonní kontakt na provozovatelem pověřenou osobu nebo vlastníka v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a další informace předané povodňovému orgánu obce v souladu s vodním zákonem pro plnění povinností (dále jen „Osobní údaje“).

Tyto Osobní údaje jsou shromažďovány pro účely vypracování povodňových plánů dotčených subjektů dle § 71, pro které jsou Osobní údaje určeny, a dále pro řádné plnění úkolů povodňových orgánů při ochraně před povodněmi stanovených vodním zákonem, např. pro plnění prevenční povinnosti a přípravy na povodňové situace (vč. povinnosti zabezpečit evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťují další záchranné práce apod.).

Osobní údaje zpracované v rámci Adresáře povodňového plánu jsou neveřejné (s výjimkou jména, příjmení a kontaktu na pracoviště) a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům (povodňové orgány, státní správa a samospráva vybrané stání společnosti, které souvisejí s povodňovou ochranou jako např. Podniky povodí, Lesy ČR, ČHMÚ apod.)

Zpracování Osobních údajů probíhá na základě právního titulu spočívajícího v plnění právní povinnosti a pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým byl Správce pověřen.

Osobní údaje mohou být dále poskytnuty těmto příjemcům:

povodňové orgány, státní správa a samospráva vybrané stání společnosti, které souvisejí s povodňovou ochranou jako např. Podniky povodí, Lesy ČR, ČHMÚ apod.
 

K osobním údajům má dále přístup servisní organizace zajišťující provoz systému. Touto organizací je společnost HYDROSOFT Veleslavín s.r.o., se sídlem U sadu 62/13, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO: 610 61 557.

Osobní údaje budou Správcem zpracovávány a uloženy po dobu platnosti jednotlivých objektů a složení povodňových komisí. Archivace údajů probíhá dle následujícího schématu:

historie údajů o vodních nádržích se uchovává po dobu 5 let, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů z databáze

historie údajů o ohrožených objektech se uchovává po dobu 5 let, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů z databáze

historie údajů o složení povodňových komisí se se uchovává po dobu 5 let, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů o členství osoby v povodňové komisi z databáze

historie údajů o jednotlivých osobách se uchovává po dobu 10 let od doby, kdy osoba není aktivním členem povodňové komise, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů o osobě z databáze

nejdéle však po dobu trvání povinností vlastníka nebo Správce dle příslušných právních předpisů. V případě, že budou příslušné Osobní údaje v rámci aktualizace povodňových plánů změněny, bude Správce zpracovávat tyto změněné (aktuální) Osobní údaje.

Podrobný popis systému je dostupný na stránkách POVIS (www.povis.cz), kde jsou k dispozici metodiky, manuály a odkazy na jednotlivé moduly systému POVIS.

Subjekty údajů, jejichž Osobní údaje jsou zpracovávány, mají právo domáhat se svého práva na přístup k Osobním údajům, dále mají právo na jejich opravu, případně na omezení jejich zpracování. Subjekt údajů má také právo na výmaz Osobních údajů, to však pouze za předpokladu, že se neuplatní některá pravidlo GDPR (např. čl. 6 GDPR: osobní údaje zpracovává Správce z titulu veřejného zájmu).

Pro použití Osobních údajů v případě veřejného zájmu není potřebný souhlas subjektu osobních údajů.

Subjekty údajů mají také právo vznést námitku proti zpracování, a to následujícím způsobem:

e-mailem pověřenci pro ochranu osobních údajů: Petr Matouš (gdpr@brno-kninicky.cz).

 

Subjekt údajů je rovněž oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno jeho právo. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

V případě, že subjekt údajů neposkytne Osobní údaje uvedené v tomto dokumentu, může být následkem, že nedojde k řádnému a včasnému oznámení činností či opatření v průběhu povodně. Oznámení o hrozbě a průběhu povodně mohou být doručována osobám, jež poskytly své Osobní údaje a předaly Správci kontaktní údaje.

 


Ostatní > GDPR

   | tisk | nahoru |

stránka o_gdpr.htm aktualizována: 21.11.2019, publikována: 30.09.2022