- 1 -

1 - pk 

- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

- B -

Brněnské komunikace, a.s

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

- C -

Cestmistrovství Brno

- Č -

Česká inspekce životního prostředí

Český červený kříž

ČHMÚ

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Brno

IconDůležité organizace
IconČHMÚ

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

IconDůležité organizace
IconČHMÚ

ČHMÚ - pobočka Brno

IconDůležité organizace
IconČHMÚ

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Brno

IconDůležité organizace
IconČHMÚ

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Dokumenty (POVIS)

IconDokumenty
IconPOVIS: generováno 28.05.2022 

Doprava - mapa

Dopravní omezení

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Dopravní služby

Důležité organizace - mapa

- E -

E.ON Distribuce, a.s.

IconDůležité organizace
IconSprávci sítí

EU: GDPR

Evakuační místa

IconEvakuace
IconEvakuační místa

- F -

Fakultní nemocnice Brno

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

- G -

GDPR

- H -

Hasičský záchranný sbor

Hlásné profily - mapa

Hygienické stanice

HZS Jihomoravského kraje

IconDůležité organizace
IconHZS

- I -

informace

INNOGY, s. r. o.

IconDůležité organizace
IconSprávci sítí

INNOGY, s. r. o. - pobočka Brno

IconDůležité organizace
IconSprávci sítí

Integrovaný Dopravní Systém Jihomoravského Kraje

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Jinačovice - pk 

IconOkolní povodňové komise
IconAbecední seznam PK

- K -

katastrální území v MČ

Kategorie organizací

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

IconDůležité organizace
IconPolicie ČR

Krajské vojenské velitelství Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Krajský úřad Jihomoravského kraje - Odbor životního prostředí

Krajský úřad Jihomoravského kraje - Oddělení vodního a lesního hospodářství

Kritická místa

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry

- L -

Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Dyje

Lesy města Brna, a. s.

- M -

Magistrát města Brna

Magistrát města Brna - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství

Magistrát města Brna - Oddělení vodního hospodářství

MČ Brno-Ivanovice - pk 

IconPovodňová komise
IconAbecední seznam PK
IconPovodňová komise

MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora - pk 

IconOkolní povodňové komise
IconAbecední seznam PK
IconPovodňová komise

Městská policie Brno

IconDůležité organizace
IconPolicie ČR

Městská policie Brno - revír Pole

IconDůležité organizace
IconPolicie ČR

Metodické pokyny

Ministerstva

Místa omezující odtokové poměry

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry

- N -

Nařízení vlády

Neprůjezdné komunikace

Normy

- O -

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Objekty dPP - mapa

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno - oddělení ochrany vod

Oblastní spolek ČČK Brno

Odborné subjekty

Oddělení veterinární hygieny Brno-město

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

IconOhrožené objekty
IconOhrožené objekty

Organizace podle vybraných kategorií

ORP Brno - pk 

IconNadřízené povodňové komise
IconAbecední seznam PK

- P -

PČR - Dopravní inspektorát Brno

IconDůležité organizace
IconPolicie ČR

počet obyvatel MČ

Podniky povodí

Policie

Policie ČR, Městské ředitelství Brno-město

IconDůležité organizace
IconPolicie ČR

poruchy

Postupové doby - mapa

použité zkratky

Povodí Moravy, s. p.

IconDůležité organizace
IconPovodí

Povodí Moravy, s. p. - vodohospodářský dispečink

IconDůležité organizace
IconPovodí

Povodí Moravy, s. p. - závod Dyje

IconDůležité organizace
IconPovodí

Povodí Moravy, s. p. - závod Dyje, provoz Brno

IconDůležité organizace
IconPovodí

Povodí Moravy, s.p. - ředitelství podniku

IconDůležité organizace
IconPovodí

Povodňová komise Jihomoravského kraje - pk 

IconNadřízené povodňové komise
IconAbecední seznam PK

Povodňové plány vlastníků nemovitostí - souhrn

Protipovodňová opatření - mapa

Předmět editoru dat

Předpisy

- R -

Reader

Rozvodné sítě

Rybářské organizace

- Ř -

ŘSD - Závod Brno

- S -

SAKO Brno, a. s.

schválení PP

souhrnná zpráva po povodni

soulad

Soulad s plánem vyššího správního celku

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. - oblast Střed

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodních toků - tabulka

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

stanovisko správce povodí

Stanovisko správců povodí a toku

Státní plavební správa

- Š -

Školy a školní jídelny

- T -

Technické služby

Telekomunikace

tiráž

tísňová volání

Typy datových dotazů

- U -

Ubytování a stravování

ukázky dPP

- Ú -

Úrazová nemocnice v Brně

Ústřední povodňová komise - pk 

Uživatelská mapa

- V -

Veřejná správa

Veřejná zeleň města Brna

Veterinární asanační podniky

Veterinární správa

Vodní toky - tabulka

IconHydrologické poměry
IconVodní toky (Dibavod)

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

Vojenská velitelství a úřady

Vyhlášená záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území

Vyhlášky

- Z -

Základní mapa

Zákony

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území

Zásobování

Zásoby vody ve sněhu

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Zdravotnictví

zkratky