Stanovená záplavová území

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Charakteristika území >

Stanovená záplavová území

Pojem „záplavová území“ je zaveden ustanovením § 66 vodního zákona. Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit správci vodního toku povinnost zpracovat a předložit takový návrh v souladu s plány hlavních povodí a s plány oblastí povodí. V zastavěných územích obcí a v územích určených k zástavbě podle územních plánů vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků. Periodicita povodně 5, 20 a 100 let značí výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 5, 20 a 100 let. Od 1. 6. 2018 je v platnosti vyhláška č. 79/2018 Sb. O způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, která navíc stanovuje záplavová území pro povodně 500leté.

Na území MČ Brno-Bohunice jsou stanovena záplavová území s periodicitou 5, 20 a 100 let (Q5, Q20 a Q100) na toku Leskava.

Všechna stanovená, zrušená i zpracovaná záplavová území jsou shromažďována Ministerstvem životního prostředí ČR, jako ústředním povodňovým orgánem a jsou zobrazena na mapě v grafické části povodňového plánu (případně v Povodňovém plánu ČR).

Výpis z registru záplavových území: Brno platná / zrušená rozhodnutí – sestava: platná / zrušená
POVIS: Registr záplavových území

 

hmtoggle_arrow1Leskava: 0–9,81

 

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 28.07.2022
 


Věcná část > Charakteristika území > Stanovená záplavová území

   | tisk | nahoru |

stránka b_char_zu.htm aktualizována: 16.01.2021, publikována: 28.07.2022