Hlídková povodňová služba

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část >

Hlídková povodňová služba

Hlídková služba sleduje vývoj povodňové situace na území městské části, zajišťuje údaje potřebné pro výkon Hlásné povodňové služby, pro řízení a koordinaci povodňových opatření a pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně.

Hlídková služba zahajuje svou činnost, dojde-li ke zvýšenému nebezpečí povodně na území MČ. Hlídková služba v terénu je důležitá zejména při 2. a 3. stupni povodňové aktivity. Hlídkové služby pracují obvykle nepřetržitě, ve směnách. Zahajují a ukončují činnost na pokyn předsedy povodňové komise MČ, v jeho nepřítomnosti na pokyn jiného člena povodňové komise.

Podnětem k zahájení činnosti jsou většinou informace předpovědní povodňové služby postoupené jednotlivým MČ ze strany povodňového orgánu ORP nebo vlastní poznatky a informace o možném vzniku povodně.

Hlídková služba bude zajištěna úřadem MČ Brno-Bohunice: členy povodňové komise MČ Brno-Bohunice (dbf) či pracovníky úřadu MČ Brno-Bohunice. Případně lze využít pověřené členy JSDH MČ Brno-Bohunice.

Hlídková služba sleduje a kontroluje:

vodní stavy a průtoky ve směrodatných hlásných profilech pro MČ,

stav vodních toků i mimo hlásné profily na území MČ – průtočnost koryt, kapacity všech mostů, lávek a propustků (současně se přijímají opatření k zabránění ucpání průtočných profilů a k zajištění hladkého odtoku vody a plavenin), stav ochranných hrází, nátrží a průrev, rozlivy povrchového odtoku,

v zimě ledové jevy,

informace o stavu vodních děl, rybníků a dalších objektů na vodních tocích, které mohou průběh povodně ovlivnit,

konkrétní místo pro sledování v MČ Brno-Bohunice je na Leskavě v km 3,95 v blízkosti mostu na Moravany, kde se sleduje rozliv.
 

Hlídková služba si vede o kontrole záznamy. Ve svých hlášeních uvádí datum, hodinu, místo kontroly, stav zajištění (výška hladiny apod.). Hlídková služba předává informace ihned předsedovi povodňové komise, popřípadě pověřenému členovi povodňové komise. Povodňová komise MČ poskytuje tyto informace po jejich vyhodnocení a zvážení situace a vždy od dosažení 2. SPA dalším účastníkům povodňové ochrany.

Četnost pozorování vodní hladiny v hlásných profilech/potenciálně nebezpečných místech:

při dosažení 1. SPA nebo výstraze ČHMÚ

alespoň 2x denně

při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA

4x denně, podle situace i častěni

při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA

po 3 hodinách, popřípadě častěji podle vývoje povodňové situace

 

Kontaktní informace Policie (POVIS)


Věcná část > Hlídková povodňová služba

   | tisk | nahoru |

stránka b_hps_hlidkova.htm aktualizována: 21.11.2019, publikována: 28.07.2022