Hlásná povodňová služba

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část >

Hlásná povodňová služba

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi. K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu.

Hlásná povodňová služba bude zajištována MČ Brno-Bohunice: členy povodňové komise MČ Brno-Bohunice a pracovníky úřadu MČ Brno-Bohunice. Případně lze využít pověřené členy JSDH MČ Brno-Bohunice.

Hlásná povodňová služba:

zabezpečuje informace povodňové komisi pro varování obyvatelstva,

zabezpečuje informace pro městské části ležící níže na toku (MČ Brno-Jih (dbf)),

získává informace od městských částí a obcí výše na vodních tocích (MČ Brno-Starý Lískovec (dbf)),

spolupracuje a předává informace PK ORP Brno (dbf)

informuje ostatní účastníky ochrany před povodní, udržuje trvalé spojení,

udržuje trvalé spojení s hlídkovou službou a získává od ní informace,

plní úkoly podle určení předsedy PK MČ Brno-Bohunice (dbf),

spolupracuje se správci vodních toků a děl ve svém správním obvodu a správcem povodí – Povodí Moravy, s. p.

předává informace KOPIS HZS JmK,

pro předávání informací hlásné povodňové služby se využívá všech dostupných informačních prostředků. Předávající i přejímající orgán o nich učiní zápis v povodňové knize.

 


Věcná část > Hlásná povodňová služba

   | tisk | nahoru |

stránka b_hps.htm aktualizována: 21.11.2019, publikována: 22.09.2023