Opatření po povodni

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Opatření k ochraně před povodněmi >

Opatření po povodni

Pominou-li příčiny nebezpečí povodně, zanikají jednotlivé stupně povodňové aktivity. Pracovníci povodňové komise kontrolují a případně koordinují práce na likvidaci povodňových škod a postupnou obnovu funkcí veškerých zařízení (obnova dopravního systému, zásobování, kanalizačního systému, dodávky pitné vody, obnova infrastruktury MČ atd.). Tato opatření se často provádějí již v době povodně, jejich dokončení se však provádí až po povodni:

evidenční a dokumentační práce,

vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod,

vyhodnocení příčin negativně ovlivňujících průběh povodně,

vyhodnocení účinnosti přijatých opatření a vyhodnocení funkčnosti protipovodňových zábran,

návrhy na úpravu povodňových opatření,

odstranění povodňových škod a obnova území po povodni,

vypracování zprávy o povodni.

 

Zprávu o provedených prohlídkách a soupis škod předkládá povodňová komise MČ Brno-Bohunice (dbf) Povodňové komisi ORP Brno (dbf).

Dále učiní opatření, aby byly zajištěny objektivní záznamy o průběhu povodně a o opatřeních na ochranu před povodněmi, příčině vzniku a rozsahu škod a o dalších okolnostech souvisejících s povodní. Záznamy budou podkladem pro posouzení činnosti, provedených opatření a pro návrh oprav, údržby, investic a dalších opatření na ochranu objektů před povodněmi.

V případě, že došlo k zatopení elektrického nebo plynového vedení, případně tlakových nádob, smí být provoz obnoven až po provedené revizi všech těchto zařízení.


Věcná část > Opatření k ochraně před povodněmi > Opatření po povodni

   | tisk | nahoru |

stránka b_poop_obnovovaci.htm aktualizována: 21.11.2019, publikována: 28.07.2022