Povodňové prohlídky

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Opatření k ochraně před povodněmi >

Povodňové prohlídky

Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně, její škodlivé následky nebo zhoršují odtokové poměry.

Povodňové prohlídky na drobných tocích na území celé městské části organizuje povodňový orgán MČ Brno-Bohunice nejméně 1x ročně, většinou po jarním tání duben–květen, za účasti správce vodních toků – Povodí Moravy, s. p., a pozvaných ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Na významných vodních tocích také za účasti zástupců Statutárního města Brna.

Na základě těchto prohlídek se přijímají opatření, která snižují zjištěná rizika na přijatelnou úroveň. Povodňové orgány můžou na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost rozhodnutím.

Organizuje

Povodňový orgán městské části Brno-Bohunice

Provádí

Povodňový orgán MČ Brno-Bohunice (dbf)

Četnost prohlídek

minimálně 1x ročně před jarním táním nebo před letními dešti

Rozsah plnění

Posouzení průtočnosti koryta

Padlé stromy v korytech a inundaci

Skladovaný materiál v inundaci

Černé skládky v inundaci

Stav objektů na toku

Zprávu o provedení prohlídky a jejích výsledcích zapíše do povodňové knihy. Zprávu projedná povodňová komise na svém každoročním zasedání.

 


Věcná část > Opatření k ochraně před povodněmi > Povodňové prohlídky

   | tisk | nahoru |

stránka b_poop_prohlidky.htm aktualizována: 21.11.2019, publikována: 28.07.2022