Činnost povodňové komise při SPA

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Činnost povodňové komise při SPA

V případě dosažení 1. SPA zahajují činnost vybraní pracovníci úřadu MČ, kteří začínají monitorovat situaci. Členové komise jsou po oznámeném dosažení 1. SPA povinni oznamovat svou dosažitelnost.

Povodňová komise MČ zahajuje v základním rozsahu činnost při 2. SPA. Starosta při dosažení mezních hodnot 2. SPA svolá povodňovou komisi a vyhlásí 2. SPA.

Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může předseda povodňové komise učinit neodkladná opatření bez svolané povodňové komise.

Časový limit pro přítomnost členů povodňové komise, nebo jimi pověřených zastupujících zaměstnanců na určeném pracovišti komise je 60 minut od vydání pokynu ke svolání zasedání povodňové komise.

Dosažení 1. SPA a vyhlášení 2. (i 3. SPA) a další informace o vývoji povodňové situace zajišťuje povodňová komise MČ rozhlasem, pomocí megafonu hlídkové služby, případně pomocí sirény a mobilních telefonů. Informace bude zveřejněna i na úředních deskách.

STAV BDĚLOSTI – 1. SPA

Základní činnosti:

aktivace pracoviště povodňové komise

zahajuje činnost hlásná a hlídková služba MČ

sleduje pomocí internetových stránek průběh a vývoj povodně a srážek v povodí nad MČ (http://www.pmo.cz, http://www.chmi.cz)

pravidelně sleduje a vyhodnocuje další vývoj povodňové situace, zejména v povodí nad městskou částí

provádí zápisy v povodňové knize, evidenční a dokumentační práce
 

STAV POHOTOVOSTI – 2. SPA

2. SPA vyhlašuje předseda povodňová komise MČ na vodních tocích ve svém správním území.

Při vyhlášení 2. SPA předseda nebo místopředseda povodňové komise MČ zajistí:

Svolání povodňové komise.

Prověření spojení na předpovědní a hlásnou službu a na správce vodních toků.

Nastavení směn hlídkové služby, sledování vodních toků a v hlásných profilech a v určených úsecích.

Hlásná služba zajišťuje spojení mezi hlídkovou službou, povodňovou komisí MČ a ohroženým obyvatelstvem.

Zjištění předpokládaného vývoje hydrometeorologické situace

Při předpovědi dalšího zvyšování průtoků varuje obyvatele, kteří jsou v dosahu zvýšené hladiny domluveným způsobem.

Určení místa k případné evakuaci osob a materiálu, příprava vybavení.

Prověření spojení a vyrozumění PK městských částí níže a výše po tocích: MČ Brno-Starý Lískovec (dbf), MČ Brno-Jih (dbf), MČ Brno-střed (dbf), obec Moravany (dbf).

Předávání informací na PK ORP Brno (dbf) a spolupráce s PK ORP Brno.

Předávání informací sousedním ORP je v kompetenci PK ORP Brno

Předání informace KOPIS HZS JmK.

Vydávání varovných zpráv a informování občanů a vlastníků nemovitostí ve správním území MČ (veřejným rozhlasem, sirénou, kriticky ohroženým nemovitostem telefonicky, SMS nebo osobně).

Informování firem v ohroženém území (veřejným rozhlasem, sirénou, telefonem).

Uvedení sil a prostředků k zabezpečovacím a záchranným pracím do stavu pohotovosti a nasazení sil a prostředků dle konkrétní situace. Vyžádání pomoci u právnických a fyzických osob. Vyžádání pomoci u KOPIS HZS.

Vyzvání občanů k ukotvení odplavitelného materiálu a odstranění (nebo alespoň ukotvení) lávek přes vodní toky.

Provádění dokumentačních prací. Zapisování do povodňové knihy (zápisy informací, došlých a odchozích telefonátů a rozhodnutí PK).

Pokud 2. SPA nepřeroste ve 3. SPA, předseda povodňové komise MČ 2. SPA odvolá, pokud dojde k poklesu hladin a průtoků pod směrodatné limity
 

STAV OHROŽENÍ – 3. SPA

3. SPA vyhlašuje předseda povodňová komise MČ na vodních tocích ve svém správním území.

Na významných vodních tocích vyhlašuje 3. SPA ve spolupráci s PK ORP Brno (dbf)

Při vyhlášení 3. SPA předseda nebo místopředseda povodňové komise MČ zajistí:

Zjištění předpokládaného vývoje hydrometeorologické situace.

Rozmístění stálé hlídkové služby na kritická místa.

Hlídková služba trvale sleduje úsek a v pravidelných intervalech předává hlášení povodňové komisi. Hlásná služba zajišťuje spojení jako při 2. SPA.

Prověření spojení a vyrozumění PK městských částí níže a výše po tocích: MČ Brno-Starý Lískovec (dbf), MČ Brno-Jih (dbf), MČ Brno-střed (dbf), obec Moravany (dbf).

Předávání informací na PK ORP Brno (dbf) a spolupráce s PK ORP Brno.

Předávání informací sousedním ORP je v kompetenci PK ORP Brno

Předání informace KOPIS HZS JmK.

Vydávání varovných zpráv a informování občanů a vlastníků nemovitostí ve správním území MČ (veřejným rozhlasem, sirénou, kriticky ohroženým nemovitostem telefonicky, SMS nebo osobně).

Informování firem v ohroženém území (veřejným rozhlasem, sirénou, telefonem).

Pokračování v zabezpečovacích, případně záchranných pracích. Nařízení evakuace včetně informování občanů o místech shromáždění a místě přijímacího střediska. Případné vyžádání pomoci u KOPIS HZS.

Aktivace evakuačních prostor v případě nařízené evakuace nebo v případě negativní srážkové prognózy.

Provádění dokumentačních prací. Zapisování do povodňové knihy (zápisy informací, příchozích a odchozích telefonátů a rozhodnutí PK).

 


Organizační část > Činnost povodňové komise při SPA

   | tisk | nahoru |

stránka c_pk_cinnost_spa.htm aktualizována: 16.01.2021, publikována: 28.05.2022