Hlavní činnost povodňové komise po povodni

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Hlavní činnost povodňové komise po povodni

Odvolává dle vývoje povodňové situace 2. a 3. SPA na území MČ, odvolání SPA oznamuje občanům a fyzickým a právnickým osobám, povodňovému orgánu ORP Brno (dbf), povodňovým orgánům sousedních MČ a obcí.

Organizuje obnovu povodní narušených funkcí zasaženého území MČ.

Poskytuje dle potřeby nezbytnou materiální a finanční pomoc povodní postiženým obyvatelům MČ.

Organizuje se zástupci správců toků provádění povodňových prohlídek území postižených povodní.

Podílí se na odstraňování povodňových škod na území MČ (mimo investiční akce).

Zajišťuje vyčerpání zaplavených prostor včetně odstranění bahnitých nánosů (i studny), zajištění posudku hygienika o nezávadnosti zdrojů, případně chemických rozborů

Zajišťuje sepsání povodňových škod na území MČ zasaženého povodní.

Zajišťuje obnovu dopravního systému, funkce veřejného osvětlení, zásobování, kanalizačního systému, dodávky pitné vody a ostatní infrastruktury.

Zajišťuje vysoušecí techniku.

Zajišťuje deratizaci a dezinfekci všech povodní dotčených veřejných prostranství.

Koordinuje prohlídky jednotlivých objektů za účelem posouzení jejich stavu (statika).

V případě, že došlo k zatopení elektrického vedení (plynu, tlakových nádob) smí být provoz obnoven až po provedené revizi těchto zařízení.

Shromažďuje materiály pro vypracování zprávy o povodni a zpracovává zprávu o povodni v předepsaném rozsahu, kterou poskytuje do 3 měsíce od ukončení povodně nadřízenému povodňovému orgánu - osnova zprávy je uvedena v příloze plánu.
 

Je nutné si uvědomit, že nedodržováním hygienických zásad může v případě vzniku záplavového nebezpečí dojít k vážnému ohrožení zdraví, popřípadě i života, nebo negativnímu dopadu na životní prostředí a majetek.

 


Organizační část > Hlavní činnost povodňové komise po povodni

   | tisk | nahoru |

stránka c_pk_cinnost_po_povodni.htm aktualizována: 21.11.2019, publikována: 28.07.2022