Způsob varování a informování obyvatelstva

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Způsob varování a informování obyvatelstva

Informování a varování obyvatelstva zajišťuje městská část.

V MČ se nenachází rozhlasová síť. Sirény jsou umístěny na:

bytovém domě Uzbecká 4,

Technické budově Správy hřbitovů města Brna, Lány  746/77a,

Centrum volného času, středisko Lány, Lány 85/3.

 

K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány v případě potřeby hlídkovou službu. Varovná zpráva hlásné povodňové služby upozorňuje a varuje občany a organizace na možnost vzniku povodňového nebezpečí nebo na velikost povodňového nebezpečí v ohrožených územích.

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především prostřednictvím varovného signálu VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Obyvatelstvo je následně informováno např. bezdrátovým rozhlasem, místním rozhlasem, televizí, tzv. mluvícími (elektronickými) sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

Obyvatelstvo bude také varováno z místních sdělovacích prostředků (regionální rozhlasové a televizní stanice). Další informace o vzniklé události budou předávány obyvatelstvu místním rozhlasem, elektronicky na webových stránkách, policií, HZS, JSDH, osobně prostřednictvím spoluobčanů apod.

Tón sirény

Délka tónu

Název varovného signálu

kolísavý

140 vteřin

VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA

nepřerušovaný

140 vteřin

ZKUŠEBNÍ TÓN

Kromě varovného signálu "Všeobecná výstraha" existuje v České republice také signál "Požární poplach". Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Signál "Požární poplach" vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón "HO-ŘÍ", "HO-ŘÍ" – po dobu jedné minuty.

Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin). O této skutečnosti jsou obyvatelé informováni hromadnými informačními prostředky.

Je třeba dodržovat následují zásady:

nerozšiřovat poplašné a neověřené zprávy,

varovat ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí,

netelefonovat zbytečně – telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena,

nepodceňovat vzniklou situaci,

pomáhat sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem,

nejdříve zachraňovat lidské životy a zdraví, pak zachraňovat majetek,

uposlechnout pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a samosprávy.
 

 

Související odkazy: Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi


Organizační část > Způsob varování a informování obyvatelstva

   | tisk | nahoru |

stránka c_varovani.htm aktualizována: 16.01.2021, publikována: 28.07.2022