Třídění odpadu

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní > Příručky k povodňové ochraně > Pomoc po povodních > Péče o životní prostředí a krajinu >

Třídění odpadu

Během úklidových prací a při odstraňování naplavenin a trosek je třeba uložit na skládky stovky tun materiálu. Při nakládání těžkou technikou není až na výjimky možné nánosy třídit. Každá obec proto musí tento materiál ukládat na regulérní skládku, protože naplaveniny mohou obsahovat zbytky potravin, rozkládajících se drobných živočichů, nejrůznější domovní odpad, ale i odpady nebezpečné, například nádoby a plechovky s barvami a chemikáliemi nebo ropnými látkami.

Všude tam, kde bude nakládka probíhat ručně, je třeba zajistit dostatek vhodných nádob či pytlů a všechen materiál roztřídit. Budou zde plasty, dřevo, kovy, textilie, uhynulá zvířata apod. Rozhodně musíme být připraveni na nálezy velmi kuriózní, stěží zařaditelné. Například zde bude spousta obalů ať již plastových či kovových s obsahem, který bude třeba opatrně určit. Tyto nádoby by neměly skončit na skládce se zeminou, ale měly by být odvezeny na spalovnu či alespoň zatím deponovány ve sběrném dvoře. Je nutné upozornit, že najdete-li PET láhev s čirým obsahem, neznamená to, že je v ní vždy voda. Mnozí lidé mají v těchto lahvích často hořlaviny či různé chemikálie.

Že bychom plasty neměli spalovat spolu s dřevem, jistě není třeba zdůrazňovat. Rovněž zabraňme opalování izolovaných drátů a kabelů pro získání mědi a hliníku.

Při každé pohromě je vždy snahou zlehčovat či úplně negovat příslušné předpisy. Ale to, že zde povodeň způsobila obrovské škody, neznamená, že někdo může pokračovat svou hloupostí v jejich násobení. Právě důsledný a zodpovědný přístup všech, kteří se na odstraňování škod podílejí, je zárukou,  že vzniklé škody se nebudou ještě zvyšovat.


Ostatní > Příručky k povodňové ochraně > Pomoc po povodních > Péče o životní prostředí a krajinu > Třídění odpadu

   | tisk | nahoru |

stránka pomoc-po_odpad.htm aktualizována: 02.09.2021, publikována: 22.09.2023