Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Charakteristika ohrožených objektů > Ohrožené objekty >

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Vodní zákon ukládá všem fyzickým a právnickým osobám, které jsou zvláště ohroženy povodněmi, tedy těm, které vlastní nemovitosti v záplavových územích nebo jejichž nemovitosti mohou ohrozit průběh povodně, povinnost zpracovat povodňový plán opatření na ochranu svých pozemků nebo staveb před povodněmi a předložit jej příslušné obci k zajištění souladu s povodňovým plánem této obce. Výjimečně, v pochybnostech, rozhoduje o rozsahu této povinnosti, na návrh těchto fyzických nebo právnických osob, příslušný vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit povinnost zpracovat povodňový plán vlastníkům pozemků, které se nacházejí v záplavových územích, je-li to třeba s ohledem na způsob jejich užívání.

U povodňových plánů pozemků a staveb potvrzuje soulad povodňový orgán MČ. Jde-li o stavbu přesahující svým rozsahem nebo vlivem na okolí významně území MČ, potvrzuje soulad nadřízený povodňový orgán a nižší povodňové orgány o tom informuje.

V rámci zpracování povodňového plánu byli obesláni majitelé ohrožených objektů pro tvorbu povodňových plánu vlastníků nemovitostí.  Údaje jsou sumarizovány v on-line aplikaci. http://ppvn.hydrosoft.cz V digitálním povodňovém plánu jsou k dispozici pouze v neveřejné verzi.

Majitelé nemovitostí si mohou formulář povodňového plánu vlastníka nemovitosti stáhnout v příloze povodňového plánu (Sběrný formulář Povodňového plánu vlastníka nemovitosti (PPVN_formular.pdf, 47 KB))

Souhrnné údaje povodňových plánů vlastníků nemovitostí je možné zobrazit dotazem nad mapou nebo ve výpisu z databáze: Evidované povodňové plány vlastníků nemovitostí.

 

Počet osob bydlících ve vybraných nemovitostech:

celkem

(z toho požadují ubytování)


děti:

 

 


dospělí:

7

 


starší osoby:

 

 

 

Celkem osob:

7

0


z toho imobilních osob:

0

0

 

Počet osob žádajících evakuaci:

0

 

Počet osob žádajících o pomocníky:

0

 

 

Počet vybraných nemovitostí:

12

 Počet bytů:

1

 


Počet rodinných domů:

9

 


Počet chat:

2

 


Tabulka byla generována dne 30.09.2022


Věcná část > Charakteristika ohrožených objektů > Ohrožené objekty > Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

   | tisk | nahoru |

stránka b_druhy_ppvn.htm aktualizována: 16.01.2021, publikována: 30.09.2022