§ 89n Povinnosti poplatníka

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA XI POPLATKY > Díl 2 Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových > Oddíl 2 Správa poplatku >

§ 89n Povinnosti poplatníka

(1) Poplatník poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových je povinen vést provozní evidenci o sledování množství vypouštěného znečištění, objemu vypouštěných odpadních vod a dalších skutečnostech rozhodných pro určení výše poplatku. Poplatník je povinen uchovávat veškeré podklady k vedení provozní evidence po dobu 5 let.

(2) Poplatník je povinen u každého zdroje a výpustě prostřednictvím oprávněné laboratoře odebírat vzorky odpadních vod a sledovat koncentraci znečištění v nich v příslušných ukazatelích podle přílohy č. 2 části B, zjišťovat průměrnou koncentraci jednotlivého znečištění a měřit objem odpadních vod vypouštěných ze zdroje znečištění. Poplatník odpovídá za správnost zjištění zdrojů znečištění a stanovení koncentrace znečištění podle příslušných ukazatelů znečištění.

(3) Poplatník je povinen oznámit bez zbytečného odkladu správci poplatku omezení, přerušení a obnovení provozu čistírny odpadních vod.

(4) V případě, že poplatník snižuje dílčí základ poplatku z jednotlivého znečištění o celkové množství tohoto znečištění obsažené v odebrané vodě, ze které se stala vypouštěná odpadní voda, je povinen zjišťovat množství tohoto znečištění.

(5) Ministerstvo životního prostředí stanoví vyhláškou

a) náležitosti provozní evidence podle odstavce 1,

b) bližší vymezení zdroje znečištění podle § 89a odst. 1,

c) postup pro určování znečištění obsaženého v odpadních vodách včetně metod měření ukazatelů znečištění oprávněnou a kontrolní laboratoří,

d) způsob zjišťování průměrné koncentrace jednotlivého znečištění a způsob měření objemu u odpadních vod vypouštěných ze zdroje znečištění podle odstavce 2,

e) způsob zjišťování množství znečištění v odebrané vodě, ze které se stala vypouštěná odpadní voda podle odstavce 4.


Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA XI POPLATKY > Díl 2 Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových > Oddíl 2 Správa poplatku > § 89n Povinnosti poplatníka

   | tisk | nahoru |

stránka 12742355.htm aktualizována: 03.02.2022, publikována: 28.07.2022