ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON)

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. >

ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON)

254
ZÁKON

ze dne 28. června 2001
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

HLAVA II NAKLÁDÁNÍ S VODAMI

HLAVA III STAV POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD

HLAVA IV PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD

HLAVA V OCHRANA VODNÍCH POMĚRŮ A VODNÍCH ZDROJŮ

HLAVA VI VODNÍ TOKY

HLAVA VII SPRÁVA POVODÍ

HLAVA VIII VODNÍ DÍLA

HLAVA IX OCHRANA PŘED POVODNĚMI

HLAVA X ZVLÁDÁNÍ SUCHA A STAVU NEDOSTATKU VODY

HLAVA XI POPLATKY

HLAVA XII Platba k úhradě správy vodních toků a správy povodí a úhrada výdajů na opatření ve veřejném zájmu

HLAVA XIII MĚŘENÍ OBJEMU ODPADNÍCH VOD A ODBĚR A ROZBOR VZORKŮ ODPADNÍCH VOD PRO ÚČELY STANOVENÍ POPLATKU ZA VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH

HLAVA XIV VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

HLAVA XV PŘESTUPKY

HLAVA XVI SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Příloha č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb.

Příloha č. 2 k zákonu č. 254/2001 Sb.

Poznámky


Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON)

   | tisk | nahoru |

stránka 2214192.htm aktualizována: 02.02.2021, publikována: 28.12.2021