- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

- B -

Brněnské komunikace, a.s

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

- C -

Cestmistrovství Brno

- Č -

Česká inspekce životního prostředí

Český červený kříž

ČHMÚ

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Brno

IconDůležité organizace
IconČHMÚ

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

IconDůležité organizace
IconČHMÚ

ČHMÚ - pobočka Brno

IconDůležité organizace
IconČHMÚ

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Brno

IconDůležité organizace
IconČHMÚ

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Dokumenty (POVIS)

Doprava - mapa

Dopravní omezení

IconOrganizace dopravy (uzavírky, objížďky)
IconDopravní omezení

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Dopravní služby

Důležité organizace - mapa

- E -

E.ON Distribuce, a.s.

IconDůležité organizace
IconSprávci sítí

EU: GDPR

Evakuační místa

IconEvakuace
IconEvakuační místa

Evidenční listy hlásných profilů

IconHlásné profily
IconPodle hlásných profilů
IconHlásné profily

- F -

Fakultní nemocnice Brno

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

- G -

GDPR

- H -

Hasičský záchranný sbor

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconHlásné profily
IconPodle hlásných profilů
IconHlásné profily

Hygienické stanice

HZS Jihomoravského kraje

IconDůležité organizace
IconHZS

- I -

informace

INNOGY, s. r. o.

IconDůležité organizace
IconSprávci sítí

INNOGY, s. r. o. - pobočka Brno

IconDůležité organizace
IconSprávci sítí

Integrovaný Dopravní Systém Jihomoravského Kraje

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

JSDHO Brno-Bohunice

IconDůležité organizace
IconHZS

- K -

katastrální území v MČ

Kategorie organizací

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

IconDůležité organizace
IconPolicie ČR

Krajské vojenské velitelství Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Krajský úřad Jihomoravského kraje - Odbor životního prostředí

Krajský úřad Jihomoravského kraje - Oddělení vodního a lesního hospodářství

Kritická místa

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry

- L -

Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Dyje

Lesy města Brna, a. s.

- M -

Magistrát města Brna

Magistrát města Brna - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství

Magistrát města Brna - Oddělení vodního hospodářství

MČ Brno-Bohunice - pk 

IconPovodňová komise
IconAbecední seznam PK
IconPovodňová komise

MČ Brno-Jih - pk 

IconOkolní povodňové komise
IconAbecední seznam PK
IconPovodňová komise

MČ Brno-Starý Lískovec - pk 

IconOkolní povodňové komise
IconAbecední seznam PK
IconPovodňová komise

MČ Brno-střed - pk 

IconOkolní povodňové komise
IconAbecední seznam PK
IconPovodňová komise

Městská policie Brno

IconDůležité organizace
IconPolicie ČR

Metodické pokyny

Ministerstva

Místa omezující odtokové poměry

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry

Moravany - pk 

IconOkolní povodňové komise
IconAbecední seznam PK

- N -

Nařízení vlády

Neprůjezdné komunikace

IconOrganizace dopravy (uzavírky, objížďky)
IconDopravní omezení

Normy

- O -

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Objekty dPP - mapa

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno - oddělení ochrany vod

Oblastní spolek ČČK Brno

Odborné subjekty

Oddělení veterinární hygieny Brno-město

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

IconOhrožené objekty
IconOhrožené objekty

Organizace podle vybraných kategorií

ORP Brno - pk 

IconNadřízené povodňové komise
IconAbecední seznam PK

- P -

PČR - Dopravní inspektorát Brno

IconDůležité organizace
IconPolicie ČR

Pískovna Černovice, s.r.o.

počet obyvatel MČ

Podniky povodí

Policie

Policie ČR, Městské ředitelství Brno-město

IconDůležité organizace
IconPolicie ČR

poruchy

Postupové doby - mapa

použité zkratky

Povodí Moravy, s. p.

IconDůležité organizace
IconPovodí

Povodí Moravy, s. p. - vodohospodářský dispečink

IconDůležité organizace
IconPovodí

Povodí Moravy, s. p. - závod Dyje

IconDůležité organizace
IconPovodí

Povodí Moravy, s. p. - závod Dyje, provoz Brno

IconDůležité organizace
IconPovodí

Povodí Moravy, s.p. - ředitelství podniku

IconDůležité organizace
IconPovodí

Povodňová komise Jihomoravského kraje - pk 

IconNadřízené povodňové komise
IconAbecední seznam PK

Povodňové plány vlastníků nemovitostí - souhrn

Protipovodňová opatření - mapa

Předmět editoru dat

Předpisy

- R -

Reader

Rozvodné sítě

Rybářské organizace

- Ř -

ŘSD - Závod Brno

- S -

SAKO Brno, a. s.

schválení PP

souhrnná zpráva po povodni

soulad

Soulad s plánem vyššího správního celku

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconHlásné profily
IconPodle hlásných profilů
IconHlásné profily

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. - oblast Střed

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodních toků - tabulka

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconSrážkoměrné stanice
IconSrážkoměrné stanice

stanovisko správce povodí

Stanovisko správců povodí a toku

Státní plavební správa

SŽ s.o., Oblastní ředitelství Brno

- Š -

Školy a školní jídelny

- T -

Technické služby

Telekomunikace

tiráž

tísňová volání

Typy datových dotazů

- U -

Ubytování a stravování

ukázky dPP

- Ú -

Úrazová nemocnice v Brně

Ústřední povodňová komise - pk 

Uživatelská mapa

- V -

Veřejná správa

Veřejná zeleň města Brna

Veterinární asanační podniky

Veterinární správa

Vodní díla - tabulka

IconVodní díla IV. kategorie
IconDalší vodní díla

Vodní toky - tabulka

IconHydrologické poměry
IconVodní toky (Dibavod)

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

Vojenská velitelství a úřady

Vyhlášená záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území

Vyhlášky

Významné vodní toky - tabulka

- Z -

Základní mapa

Zákony

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území

Zásobování

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Zdravotnictví

ZEMAKO, s.r.o.

zkratky